Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Κυριακή της Τυρινής

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ .'' ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙΡΟΣ ''
Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΨΑΛΛΕΙ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Β' ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ:
"Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι' αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι' αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος".

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ .'' ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙΡΟΣ ''
Ιεροψάλτης Δημήτριος Παικόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η IP σου είναι

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign